In ra máy in
PCB50 CEMENTXi măng PCB30Xi măng PC50

Đơn giá: Gọi để biết giá

Thắc mắc về sản phẩm nàyTÊN CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG

TCVN 2682:2009

PC50

1. Cường độ chịu nén, N/mm2, không nhỏ hơn.

         - 72 giờ ± 45 phút.

         - 28 ngày ± 8 giờ.

 

25

50

2. Thời gian đông kết (phút)

        - Bắt đầu, không nhỏ hơn.

        - Kết thúc, không lớn hơn.

 

45

375

3. Độ nghiền mịn.

- Phần còn lại trên sàng 0,09mm, %, không lớn hơn

- Bề mặt riêng, xác định theo phương pháp Blaine, cm2/g, không nhỏ hơn.

 

10

 2800

 

4. Độ ổn định thể thích, xác định theo phương pháp

Le Chatelier,mm, không lớn hơn

 10

5. Hàm lượng anhydric sunphuric (SO3),%, không lớn hơn

3,5

6. Hàm lượng magiê oxits (MgO), %, không lớn hơn

5

7. Hàm lượng mất khi nung (MKN), %, không lớn hơn

3,0

8. Hàm lượng cặn không tan (CKT), %, không lớn hơn

1,5

9. Hàm lượng kiềm tương đương.

    Na2Otd = Na2O + 0,658 K2O, %, không lớn hơn

 

0,6