In ra máy in
Clinker Cpc 50Clinker

Đơn giá: Gọi để biết giá

Thắc mắc về sản phẩm nàyTN CH? TIU CH?T L??NG

TCVN 7024:2002

Clinker CPC50

1. Ho?t tnh c??ng ??, N/mm2, khng nh? h?n.

- 3 ngy 45 pht

- 28 ngy 8 gi?.

25

50

2. H? s? nghi?n, khng nh? h?n

1,2

3. C? h?t:

- Nh? h?n 1mm, %, khng l?n h?n.

- Nh? h?n 25mm v l?n h?n 5mm, %, khng nh? h?n

10

50

4. Hm l??ng canxi oxit (CaO), %

T? 58 ??n 67

5. Hm l??ng silic oxit (SiO2), %

T? 18 ??n 26

6. Hm l??ng nhm oxit (Al2O3), %

T? 3 ??n 8

7. Hm l??ng s?t oxits (Fe2O3), %

T? 2 ??n 5

8. Hm l??ng magi oxits (MgO), %, khng l?n h?n

5

9. Hm l??ng canxi oxit t? do (CaOtd), %, khng l?n h?n

1,5

10. Hm l??ng ki?m t??ng ???ng.

Na2Otd= Na2O + 0,658 K2O, %, khng l?n h?n

1,0

11. Hm l??ng c?n khng tan (CKT), %, khng l?n h?n

0,75

12. Hm l??ng m?t khi nung (MKN), %, khng l?n h?n

1,0

13. ?? ?m, %, khng l?n h?n

1,0