In ra máy in
Xi m?ng PCB40Xi m?ng PCB50

Đơn giá: Gọi để biết giá

Thắc mắc về sản phẩm nàyTN CH? TIU

TCVN6260:2009

PCB 30

PCB 40

PCB50

1. C??ng ?? ch?u nn, N/mm2, khng nh? h?n.

- 3 ngy 45 pht.

- 28 ngy 8 gi?.

14

30

18

40

22

50

2. Th?i gian ?ng k?t (pht)

- B?t ??u, pht, khng nh? h?n.

- K?t thc, pht, khng l?n h?n.

45

420

3. ?? nghi?n m?n.

- Ph?n cn l?i trn sng 0,09mm, %, khng l?n h?n

- B? m?t ring, xc ??nh theo ph??ng php Blaine, cm2/g, khng nh? h?n.

10

2800

4. ?? ?n ??nh th? thch, xc ??nh theo ph??ng php

Le Chatelier,mm, khng l?n h?n

10

5. Hm l??ng anhydric sunphuric (SO3),%, khng l?n h?n

3,5