In ra máy in
Xi măng PCB30Xi măng PCB50Xi măng PCB40

Đơn giá: Gọi để biết giá

Thắc mắc về sản phẩm nàyTÊN CHỈ TIÊU

TCVN6260:2009

PCB 30

PCB 40

PCB50

1. Cường độ chịu nén, N/mm2, không nhỏ hơn.

         - 3 ngày ± 45 phút.

         - 28 ngày ± 8 giờ.

 

14

30

 

18

40

 

22

50

2. Thời gian đông kết (phút)

        - Bắt đầu, phút, không nhỏ hơn.

        - Kết thúc, phút, không lớn hơn.

 

45

420

3. Độ nghiền mịn.

- Phần còn lại trên sàng 0,09mm, %, không lớn hơn

- Bề mặt riêng, xác định theo phương pháp Blaine, cm2/g, không nhỏ hơn.

 

10

 2800

 

4. Độ ổn định thể thích, xác định theo phương pháp

Le Chatelier,mm, không lớn hơn

 10

5. Hàm lượng anhydric sunphuric (SO3),%, không lớn hơn

3,5